شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨

وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
نظرسنجی
نظرتان در خصوص اين وب سايت چيست؟

عالي
متوسط
ضعيف
خيلي بد

 

اهداف و فعالیتهای بهداشت حرفه ای:

اهداف بهداشت حرفه ای:

كميته مشترك کارشناسان سازمان بهداشت جهاني و سازمان بين المللي كار كه در سال1950 در ژنو تشكيل گرديد، اهداف بهداشت حرفه اي را چنين تعريف كرده است.

v ارتقاء و تأمين عاليترين درجه ممكن وضع جسمي ، رواني و اجتماعي كاركنان همه مشاغل.

v جلوگيري از بيماريها و حوادث شغلي.

v انتخاب كارگر يا كارمند براي محيط و شغلي كه از لحاظ جسمي و رواني توانایی انجام آن را دارد و يا بطور اختصار تطبيق كار با انسان و در صورت عدم امكان اين امر تطبيق انسان با كار .

راههای دستیابی به اهداف بهداشت حرفه ای :

v فعالیتهای مهندسی بهداشت حرفه ای

v ارائه خدمات بهداشت حرفه ای و طب كار از طریق معاینات كارگران

فعالیتهای اساسی بهداشت حرفه ای :

v آشنایی با مراحل یا فرآیند كار در هر كارگاه به منظور برنامه ریزی بهداشتی و معاینات كارگران

v شناسایی عوامل زیان آور مانند: عوامل فیزیكی – شیمیایی – بیولوژیكیمكانیكی – روانی واجتماعی

v ارزیابی واندازه گیر عوامل زیان آور با توجه به امكانات موجود از قبیل صداسنج – نور سنج و ....

v ارائه راه حل مناسب بهداشتی در جهت سالمسازی محیط كار در قالب ارائه دستورالعمل و گزارش به مدیریت ها

v پیگیری در جهت اجرا و كنترل روشهای سالمسازی محیط كار

v بررسی سرویسهای بهداشتی و رفاهی كارگران وارائه دستورالعمل های مناسب جهت بهسازی آنها از قبیل : دستشویی – توالت – حمام – رختكن – غذاخوری – آب – فاضلاب و ...

v آموزش بهداشت فردی - عمومی – حرفه ای به كارگران و مدیران و تغییر نگرش و رفتار در آنان

v پیگیری در جهت انجام معاینات قبل از استخدام ( به منظور بكار گماردن كارگر مناسب با شرایط فیزیكی و روحی با كار مورد نظر ) ، دوره ای ( به منظور تشخیص زودرس بیماریهای شغلی ) ، معاینات ویژه و بازگشت بكار و روحی با كار مورد نظر

v همكاری با پزشكان طب كار بعنوان تعیین مواجه شغلی كارگران در غالب عوامل زیان آور محیط كار

v جمع آوری آمار – اطلاعات وتجزیه و تحلیل فعالیتها

v برنامه ریزی در جهت ارتقاء كیفیت و كمیت فعالیتها از طریق نظارت و پا یش و مداخله و رفع موانع با توجه به امكانات موجود.

v شركت در جلسات درون بخشی و برون بخشی با همكاری سازمان داخلی و دیگر نهادهای دولتی و خصوصی

v برگزاری جلسات بازآموزی : كارشناسان داخل سازمان – بهداشتیاران – پزشكان و كارشناسان صنایع