جمعه ٠٩ اسفند ١٣٩٨

وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
نظرسنجی
نظرتان در خصوص اين وب سايت چيست؟

عالي
متوسط
ضعيف
خيلي بد

فعالیتهای مدیریت

1ـ نظارت بر اجرای صحیح سیاست ها و خط مشی های وزارت متبوع در سطح شهرستان به ویژه در مسائل بهداشتی
2
ـ شناخت مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی منطقه
3
ـ ایجاد هماهنگی لازم بین ارگانها ، نهادها و سایر سازمانهای دولتی به منظور پیشبرد برنامه بهداشتی و درمانی
4
ـ نظارت و رسیدگی و اخذ تصمیمات لازم در اداره امور اداری و مالی ستاد و واحدهای تابعه شبکه
5
ـ ایجاد هماهنگی لازم با مرکز بهداشت استان برای تعیین و تامین نیروی انسانی متعهد مورد نیاز
6
ـ فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم در جهت برقراری ارتباط و هماهنگی بین اجزای شبکه
7
ـ هدایت و نظارت بر حسن جریان امور واحدهای اجرائی تابعه از طریق سرکشی های مستمر به آنها و اتخاذ تصمیم لازم

8
ـ پیش بینی و تهیه وسایل و تجهیزات و داروهای مورد نیاز واحدهای عرضه خدمت در حوزه تحت پوشش
9
ـ نظارت و کنترل بر واحدهای بهداشتی و درمانی بخش خصوصی و هدایت آنها در جهت خط مشی های وزارت بهداشت و درمان و مرکز بهداشت استان
10
ـ تشکیل کمیته های فنی و تخصصی بمنظور پیشبرد برنامه های بهداشتی و درمانی و آموزشی
11
ـ پیشنهاد و تنظیم بودجه بر اساس برنامه های تنظیم شده و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های بودجه مصوب و جلوگیری از هزینه اعتبارات بهداشت در بخش درمان