شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨

وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
نظرسنجی
نظرتان در خصوص اين وب سايت چيست؟

عالي
متوسط
ضعيف
خيلي بد

                                                                        

شرح وظایف اداره امور عمومی

اجرای قوانین وآئیننامه های استخدامی  کارکنان غیرآموزشی و پیش بینی کادر  اداری ـ فنی ، درمانی موردنیاز شبکه

بهد اشت درمان کبودر آهنگ 

اداره اموراستخدامی طبق مقررات وآئیننامه های مربوط ومشارکت درتهیه وتنظیم بودجه پرسنل 

تهیه وارائه برنامه های رفاهی کارکنان شبکه بهداشت درمان کبودر آهنگ ونظارت برحسن اجرای آن

ارائه نظریات اصلاحی در زمینه اموراداری شبکه بهداشت درمان کبودر آهنگ به منظورپیشبرد هدفهای جاری شبکه بهدئاشت درمان کبودر آهنگ دراموراداری

رعایت حقوق کارکنان شبکه بهداشت درمان کبودر آهنگ وجلوگیری ازتضییع حق آنان

تهیه وپیشنهاد سیستم تشویق وتنبیه کارکنان به منظوررعایت عدالت اداری

 

 

 

 

 

   دانلود : khadamat.pdf           حجم فایل 222 KB
   دانلود : شرح حکم سختی کار           حجم فایل 157 KB
   دانلود : بخشنامه فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف           حجم فایل 432 KB
   دانلود : آئین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه ها           حجم فایل 170 KB