جمعه ٠٩ اسفند ١٣٩٨

وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
نظرسنجی
نظرتان در خصوص اين وب سايت چيست؟

عالي
متوسط
ضعيف
خيلي بد

در راستاي تحقق اهداف نظام سلامت در كشور مراكز آموزش بهورزی با هدف بهره مند كردن خانه هاي بهداشت از بهورزان داراي مهارت هاي كافي  تاسيس مي گردد .

اين هدف از طريق آموزش و تربيت بهورزان قبل از استخدام و تدوين برنامه آموزش بدو خدمت تحقق مي يابد .

 

وظايف مركز آموزش بهورزی                        

 

*پذيرش بهورز

·         تشكيل كميته پذيرش بهورز شهرستان با حضور : مدير مركز آموزش بهورزي كارشناس مسئول گسترش شبكه  شهرستان رئيس مركز بهداشت شهرستان مسئول كارگزيني شبكه به منظور:

         الف - تعيين روستاهاي داراي اولويت از نظر جذب و پذيرش بهورز

         ب  - بررسي پستهاي بلاتصدي  بهورزي  با حضور كارشناس مسئول بهورزى استان

·         توجيه برنامه در روستاهاي اصلي و قمر در خا نه هاي بهداشت و جلب همكاري مردم ، شوراي اسلامي ، معتمدان محلي و غيره

·         بر قراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجد شرايط براي ارائه خدمات بهداشتي درماني و توجيه ارزش اين خدمات

·          اطلاع رساني در خصوص  پذيرش بهورز بومي در روستاهاي مورد نظر از طريق نشر آگهي در مساجد ،خانه بهداشت ،مراكز بهداشتي درماني ، اماكن عمومي و غيره

·         جمع آوري مدارك مورد نياز داوطلبان و تنظيم پرونده براي آنان

·         برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بين داوطلبان بومي هر محل و معرفي آنان به هسته گزينش

·         اعلام اسامي پذيرفته شدگان براي ثبت نام و تكميل پرونده در مركز آموزش بهورزی

·         فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سنجش سلامت مهارت آموزان در بدو ورود  به مركز

·         تامين امكانات رفاهي مهارت آموزان ( طبق آيين نامه )

·          برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش نظري عملي و كار آموزي و و ترتيب حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشي

·          برگزاري آزمونهاي پايان هر پايه و مشاركت در آزمون نهایی

·          تنظيم برنامه آموزشي دوره آموزش ماما روستا ( آيين نامه ماما روستا )

·         تدوين طرح درس روزانه و كلي و چك ليست هاي آموزشي توسط مربيان

·         برگزاري امتحانات هر پايه در طول دوره آموزش

·         تامين محيط سالم اجتماعي براي مهارت آموزان در حال تحصيل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

·         بر پايي اردوهاي علمي ، فرهنگي ، تفريحي مهارت آموزان  بهورز در معيت مربيان

·         تائيد بومي بودن و  محل سكونت داوطلبان

 

 

·         پيگيري تشكيل كميته آموزش شهرستان ( متشكل از رئيس مركز بهداشت شهرستان , مسئولين ستادي بر حسب مورد ، مدير مركز آموزش بهورزي ، دبير كميته آموزش مدير مركز آموزش بهورزی مي باشد .

* برگزاري نيازسنجي

·         برگزاري نيازسنجي آموزشها به صورت متمركز و بررسي اطلاعا ت ماندگار از دوره هاي  برگزار شده پس از  شش ماه جهت بهورزان و با همكاري واحدهاي ستادي

·         اعلام نتايج نياز سنجي ها به واحد هاي ستادي

·         دريافت نيازهاي آموزشي بهورزان از واحدهاي مختلف مركز بهداشت شهرستان 

·         طرح در كميته آموزش و تطبيق نيازهاي  واحدها با نياز واقعي بهورزان  و شرايط موجود

·         برنامه ريزي جهت اجراي دوره هاي آموزشي با همكاري واحدهاي ستادي

·         نظارت و ارزشيابي كلاسها و كارگاههاي برگزار شده بر اساس چك ليست ( تهيه طرح درس ، پيش آزمون و پس آزمون , نحوه تهيه سئوالات , انتخاب مربي و  ... )

·         ارزشيابي دوره هاي آموزش  در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور بررسي و تجزيه و تحليل پيشنهاد ها و تعيين نارساييها و ارائه فرمهاي لازم جهت رفع نارسائيها و بهبود آموزش

·         مطالعه و بررسي به منظور تدوين منابع آموزشي از طريق تاليف , ترجمه كتب , مجلات و مقالات علمي .

·         مشاركت در برنامه ريزي و برگزاري سيمنارهاي آموزشي , ارزشيابي آنها و تجزيه و تحليل نظرات و پيشنهادات شركت كنندگان و انعكاس آن به مسئولين اجرايي .

·         بررسي سياستها و خط مشي هاي نظام اداري كشور در زمينه آموزش كاركنان دولت .

·         شناخت استراتژيها و جهت گيريها ي آموزشي

·         بررسي و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشكلات آموزشي و ارائه طرحهاي اجرايي مناسب .

·         انجام مطالعات و پژوهش در زمينه برنامه هاي آموزشي اجرا شده در سطح آموزش و اجرا .

·         بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي تخصصي مديريت و ارائه طرحها و برنامه هاي مناسب  با همكاري واحدهاي مرتبط مركز بهداشت .

·         تعيين روش و شيوه آموزش با هماهنگي واحدهاي ستادي

·         تامين و پيگيري ايجاد فضا و وسايل كمك آموزشي مناسب

·         شركت در جلسات ادغام برنامه هاي جديد و انتقال آموزشها به ساير رده ها و مشاركت در اجراي برنامه ها .

         

*  توجه : لازم است جهت برگزاري هر چه بهتر آموزشها با هماهنگي مديرمركز  از مربيان  توانمند در امر تدريس استفاده گردد .

·         برنامه ريزي جهت اجراي بازديدهاي عملي و كارآموزي کمکهای اولیه  در بيمارستان

·         همكاري با فصلنامه بهورز , جمع آوري و استخراج نيازهاي آموزشي بهورزان شاغل جهت  ارسال به فصلنامه , تهيه و جمع آوري مطالب آموزشي مناسب از پرسنل جهت ارسال به   فصلنامه

·         تكميل فرمهاي نياز سنجي از پرسنل در زمينه  فصلنامه بهورز و ارسال به فصلنامه

·         طراحي و برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي غير حضوري ( از راه دور ) كاركنان و  آزمون فصلنامه بهورز

·         برنامه ريزي جهت اجراي كلاسهاي عملي و مهارت آموزي جهت پرسنلي كه در اين زمينه نياز به آموزش دارند .

·         همكاري در تجزيه و  تحليل پرسشنامه ها و اطلاعات آماري حاصل از آنها .

 تبصره  2  :  ساير امور      

  

 • مشارکت  در برگزاری  دوره هاي كارورزي، كارآموزي دانشجويان پزشكي و پيراپزشكي در  مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي
 • مشاركت در آموزش دانشجويان دوره هاي پزشكي اجتماعي و جامعه نگر.
 • مشاركت در ارتقاء برنامه هاي آموزشي و كارآموزي دانشجويان با همكاري دانشكده ها
 • شرکت در جلسات  هماهنگي با دانشكده ها جهت انتقال مشكلات موجود  دوره  كارآموزي دانشجويان در  مراكز بهداشتي درماني به دانشكده ها .
 • برنامه ريزي و اجراي مراسم  بزرگداشت روز بهورز با همكاري واحد گسترش
 • برنامه ريزي ساليانه جهت انتخاب بهورز و مربي نمونه براساس چك ليست استاندارد و اعلام نتايج به مركز بهداشت استان .
 • پيگيري تشكيل شوراي بهورزي و انتقال مسائل و مشكلات بهورزان به رئيس مركز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشكلات آنان
 • برنامه ريزي جهت حضور فعال مربيان در جلسات آموزشي و بازآموزي مركز بهداشت شهرستان و استان
 • نظارت بر عملكرد پرسنل مراكز بهداشتي درماني به اتفاق تيم كارشناسي
 • نظارت مستمر بر فعاليت پرسنل خانه هاي بهداشت آموزشي و دانش آموزي و پس خوراند به مدير مركز مربوطه
 • ارسال نتايج نظارت ها به مراكز بهداشتي درماني و پيشنهاد تشويق و تنبيه پرسنل
 • مشاركت در كميته هاي آموزشي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان
 • برنامه ريزي در جهت ايجاد تسهيلات لازم براي دريافت ديپلم كارو دانش بهورزان
 • مشاركت در امور فني بهورزان ( ارزشيابي ساليانه ، ارتقاء شغلي ،تغيير عنوان و ...)
 • برنامه ريزي جهت تحقيق و پژوهش در عرصه هاي بهداشتي درماني
 • پيگيري تامين امور رفاهي بهورزان و دانش آموزان بهورزي با همكاري امور اداري
 • حضور فعال در كميته نقل و انتقالات

 

شرايط تاسيس و ادامه فعاليت مركز آموزش بهورزی

 

·         تاسيس و راه اندازي مركز آموزش بهورزی بر اساس طرح توسعه گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني و با مجوز كتبي از معاونت سلامت  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود .

 

·         با توجه به نياز سيستم به يك مركز آموزشي توانمند و وجود برنامه هاي آموزش بدو خدمت نيروها , مراكز آموزش بهورزي حتی اگر   فاقد دانش آموز بهورزي باشند ، بايد فعاليتهاي آموزشي را كماكان ادامه دهند .

 

تبصره 1 : تامین بودجه راه اندازی مركز آموزش بهورزی و نیز هزینه تربیت هر دوره آموزشی برابر مجوز دریافتی در سال اول بر عهده معاونت سلامت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است و کلیه هزینه تربیت در سال بعد در بودجه جاری دانشگاه پیش بینی گردد.

تبصره 2 : مركز آموزش بهورزی حداکثر دو دوره در سال می تواند پذیرش داشته باشد . ظرفیت هر دوره نباید از 20 نفر بیشتر باشد.

 

·         مسئولیت تامین ، تجهیز و تامين امكانات مورد نياز دوره های آموزشی بر عهده معاونت بهداشتي دانشگاه و

       رياست دانشگاه می باشد .

 

شرايط مركز آموزش بهورزی

محل استقرار مركز آموزش بهورزی در مرکز هر شهرستان و حتی الامکان در جوار مرکز بهداشت شهرستان و دارای مشخصات زیر باشد:

·          

الف ) بخش اداری _ آموزشی

·         کلاس درس نظری 4 اتاق

·         کلاس درس عملی1 اتاق

·         نمونه خانه بهداشت 1 اتاق

·         اتاق كار گروهي    2 اتاق

·         اتاق  مدیر و مربیان زن و مرد  3 اتاق

·         اتاق امور دفتری و ماشین نویسی 1 اتاق

·         نمازخانه

·         آبدارخانه و آشپزخانه

·         کتابخانه

·         سرویس بهداشتی در قسمت اداری

·         سالن اجتماعات

ب )  بخش رفاهی

·         اتاق ناظم 1 اتاق برای ناظم زن ویک اتاق برای ناظم مرد

·         اتاق خواب دانش آموزان (3 تا 4 مترمربع برای هر دانش آموز)

·         سالن غذاخوری

·         حمام و سرویس بهداشتی( به تعداد مورد نياز)

تبصره 2  :  الف )  تجهیزات مرکز شامل :

                                                        -    تجهیزات اداری

                                                        -    تجهیزات آموزشی

                                                        -     تجهيزات رفاهی- زیستی

                                                        -    لیست تجهیزات در پیوست  شماره 1 می باشد .

                                                         -    وسايل نقليه

 

  هر مرکز باید حداقل دارای 2 خودرو بمنظور انجام امور جاری و برنامه کار آموزی  و آموزش عملی  دانش آموزان و نظارت بر فعالیت تيم سلامت بصورت تمام وقت در اختیار داشته باشد و زمان کار آموزی پایه اول برای رفت و آمد دانش آموزان بهورزی یک دستگاه مینی بوس از طرف مرکز بهداشت شهرستان در اختیار مركز آموزش بهورزی قرار داده شود.

 

        ب ) :  در صورتیکه شهرستان گسترده و دارای روستاهای پراکنده باشد و مردم به دلیل باورهای قومی و فرهنگی حاضر نشوند فرزندان خود را به صورت شبانه روزی به مركز آموزش بهورزی بفرستند لازم است با دریافت مجوز از معاونت سلامت  وزارتخانه مرکز آموزش را در مرکز بخش یا دهستان مستقر گردد تا امکان دسترسی برای روستائیان فراهم شود و بهورزان بتوانند هر روز پس از پایان کلاس به منازل خود مراجعت نمایند و مربیان نیز برای بازدید از خانه های بهداشت دانش آموزی فرصت کافی داشته باشند .

 

 

عرصه های آموزش عملی ، کار آموزی

*  خانه های بهداشت آموزشی

    لازم است هر مركز آموزش بهورزی 2 تا 5 خانه بهداشت آموزشی برای کار آموزی دانش آموزان پایه اول و هم چنین آشنا نمودن کارکنان  بدو خدمت  در اختیار داشته باشد .

   الف) خانه بهداشت آموزشی که با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان انتخاب می شود باید دارای مشخصات زیر باشد :

·         حتی الامکان نزدیکترین فاصله را با مرکز آموزش داشته باشد .

·         دارای بهورزان و پرسنل شاغل آگاه ،مطلع و با تجربه بوده که مدت یک هفته در مرکز نکات لازم را در ارتباط با حضور مربیان و دانش آموزان و نحوه کار آنان فرا گرفته باشند.

·         دارای تجهیزات و وسایل استاندارد باشد ( داراي شاخصهاي مورد انتظار مناسب باشد )

·         جمعیت بالای  1000نفر و دارای حداقل   یک روستای قمر باشد .

·         تحت پوشش یک مرکز بهداشتی درمانی فعال باشد .

 

ب ) دانش آموزان بهورزی پس از آموزش نظری عملی پایه اول کار آموزی خود را به مدت15 هفته زیر نظر مستقیم  مربیان در خانه های بهداشت آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی آموزشی طی می کنند.

ج )  برای انجام کارآموزی دانش آموزان  بهورزی در پایه اول برحسب ضرورت و امکانات می توان از دو روش بیتوته  در خانه بهداشت آموزشی و یا تردد بین خانه بهداشت و مرکز آموزش بهورزی استفاده نمود .  درصورت اقامت دانش آموزان، تجهیزات زیستی و مواد غذایی مورد نیاز باید از طريق مركز بهداشت شهرستان تامین گردد.

*خانه بهداشت دانش آموزی

 خانه بهداشت دانش آموزی محل کارآموزي دانش آموزان است  که ممکن است قبلاٌ راه اندازی شده و دارای بهورز فارغ التحصیل باشد در غیر اینصورت لازم است قبل از شروع کار آموزی دانش آموز ، خانه بهداشت با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان تجهیز و راه اندازی گردد.

*  مراکز بهداشتی درمانی روستايی آموزشی

  برای آشنایی با وظایف مرکز بهداشتی درمانی و روند کار در آنها ،بویژه نظام ارجاع و برنامه هاي پزشک خانواده، ضرورت دارد دانش آموزان طبق برنامه و بر اساس نياز درپایه اول دریک مرکز کارآموزی نمایند. تجهیزات این مرکز باید حتی الامکان کامل و استاندارد و دارای پزشك خانواده فعال و نیروی انسانی با تجربه و آشنا با نظام شبکه های بهداشتی باشد . زنجیره ارجاع بین خانه های بهداشت تابعه و این مرکز باید برقرار شده باشد.

* :  مراکز بهداشتی درمانی شهری آموزشی

    بمنظور کارآموزی در زمینه ایمن سازی و کمک های اولیه ( تزریقات،پانسمان،کنترل علایم حیاتی و  غیره .... ) لازم است دانش آموزان مدت یک هفته درپایه اول ، کارآموزی درس ایمنسازی و کمک های اولیه را دراین مراکز طی نمایند.

  ارائه ساعات عملی دروس کمکهای اولیه،مراقبت اطفال،مراقبت دوران بارداری، ایمن سازی درپایه دوم با حضور مربیان بلامانع است .

  درصورتی که بار مراجعات در مراکز بهداشتی درمانی شهری برای ارائه خدمات کمک های اولیه کم باشدمي توان  از بخش اورژانس بیمارستان نیز برای آموزش کمک های اولیه استفاده شود.

*  تسهيلات زايمانی- بخش زايمان و نوزادان بيمارستان

    برای آموزش عملی و کار آموزی دانش آموزان زن درپایه دوم آموزشی در زمینه کمک به زایمان طبیعی باید امکان آموزش صحیح آنان در بخش زایمان و یا مرکز تسهیلات زایمانی فراهم گردد.

  در طول دوره کار آموزی هر دانش آموز زن باید در6-4 زایمان طبیعی به ماما کمک کند.

 ارائه ساعات عملی و کارآموزي ماماروستا نيز با حضور مربی مامایی انجام گردد.( مطابق آئين نامه ماماروستا).

*  کارگاه های بهداشت محيط و حرفه ای

 برای آموزش عملی بهداشت محیط و حرفه ای دانش آموزان بهورزی لازم است با هماهنگی  واحد بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان و ساير واحدهاي ارائه خدمت به تشخيص مربي ، امکانات لازم برای آموزش در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ،اماکن عمومی ،تاسیسات بهداشتی آب و فاضلاب و کارگاههای کار با حضور مربی فراهم گردد.  

                    * ستاد شبكه و بيمارستان

 بمنظور انجام كار عملي آشنايي با نظام ارائه  خدمات بهداشتي درماني لازم است دانش آموزان به اتفاق مربيا ن به بازديد از اين فضاها بپردازند.

 

چيدمان خانه بهداشت و نحوه فعاليت در خانه بهداشت

 

براي كنترل صحت اطلاعات در خانه ها ي بهداشت مي توان مطابق جدول ذيل اقدام نمود و در همه موارد مراحل پايش ، پسخوراند ، شركت در جلسه ماهانه و آموزش را بايدرعايت كرد : اميد است با برنامه ريزي مرتب و دقيق و شناخت جايگاه آمار و اطلاعات در سيستم بهداشتي از سوي تمامي كاركنان بهداشتي بتوان در زمينه ارتقاي فرايند آماري گام برداشت وبه شاخصهاي بالايي در سطح كشور رسيد .

 

فرايند جمع آوري اطلاعات در خانه بهداشت

جمع آوري اطلاعات از طريق سرشماري اول سال

ثبت اطلاعات در فرم اطلاعات روستا

ثبت اطلاعات در پرونده خانوار وزيج

خلاصه كردن اطلاعات و فعاليتهاي انجام شده در فرمهاي آماري

تعيين گروههاي هدف براي ارائه خدمات

تشكيل پرونده جهت گروههاي هدف

ارائه خدمات به گروههاي هدف با توجه به دستورالعملهاي كشوري

ثبت گروههاي هدف در دفاتر مربوطه

كنترل آمارتوسط تيم پزشك خانواده درخانه بهداشت

ارسال فرمهاي آماري تكميل شده پايان هر ماه به مركز بهداشتي درماني

بررسي آمارها وتجزيه وتحليل آنها توسط كاردان با حضوربهورزان

آيا آمار جمع آوري شده صحيح است ؟

تاييد آمار توسط كاردان و ارسال به مركز بهداشت

كنترل مجدد آمار توسط كارشناس ستاد

تحويل آمار به واحد آمار شهرستان

ارسال آمار به واحد آمار استان و بررسي آن

ارسال آمار از استان به وزارتخانه

پسخوراند اطلاعات تجزيه و تحليل شده از وزارتخانه به استان وشهرستان

 

 

اطلاعات جمعيتي روستا

 

 

 

جمع آوري اطلاعات از طريق سرشماري اول سال

 

 

ثبت اطلاعات در فرم اطلاعات روستا

 

 

ثبت اطلاعات در پرونده خانوار وزيج

 

 

تعيين گروههاي هدف براي ارائه خدمات

 

 

ثبت گروههاي هدف در دفاتر مربوطه

 

 

تشكيل پرونده جهت گروههاي هدف

 

 

ارائه خدمات به گروههاي هدف با توجه به دستورالعملهاي كشوري

 

 

خلاصه كردن اطلاعات و فعاليتهاي انجام شده در فرمهاي آماري

 

 

كنترل آمارتوسط تيم پزشك خانواده درخانه بهداشت

 

 

ارسال فرمهاي آماري تكميل شده پايان هر ماه به مركز بهداشتي درماني

 

 

بررسي آمارها وتجزيه وتحليل آنها توسط كاردان با حضوربهورزان

 

 

آيا آمار جمع آوري شده صحيح است ؟

 

 

تاييد آمار توسط كاردان و ارسال به مركز بهداشت

 

 

كنترل مجدد آمار توسط كارشناس ستاد

 

 

تحويل آمار به واحد آمار شهرستان

 

 

ارسال آمار به واحد آمار استان و بررسي آن

 

 

ارسال آمار از استان به وزارتخانه

 

 

پسخوراند اطلاعات تجزيه و تحليل شده از وزارتخانه به استان وشهرستان

 

 

ارسال اطلاعات برنامه ريزي شده به مركز بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                             

 

 

ارسال اطلاعات برنامه ريزي شده به مركز بهداشت

 

 

 

 

 

 

نحوه كنترل اطلاعات در خانه بهداشت بر اساس نوع فعاليت :

 

 • فرم اطلاعات روستا : 1- اطلاعات جمعيتي گروه هدف با اطلاعات مندرج در جدول تفكيك گروههاي سني زيج ،

                                    دفتر مراقبت ممتد مادر و كودك بايد مطابقت داشته باشد .

                                2- اطلاعات تعداد دانش آموزان ومدارس با اطلاعات پرونده بهداشتي مدارس و فرم آماري

                                    بهداشت مدارس مطابقت داشته باشد .

                                3- اطلاعات تعداد اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع با اطلاعات فرمهاي آماري بهداشت

                                    محيط و تعداد پرونده هاي موجود همخواني داشته باشد .

                                4- در مصاحبه با مردم موارد فوق صدق كند .

 

 • فرم بازديد ساليانه خانوار : 1- اطلاعات مربوط به تعداد زنان باردار و زنان واجد شرايط تنظيم خانواده با دفاتر

                                         مراقبت ممتد مادر و كودك و فرمهاي آماري مطابقت داشته باشد .

                                     2- اطلاعات بيماريها با تعداد پرونده بيماران،موارد پيگيري و مراقبتهاي آنهاهمخواني

                                         داشته باشد .

                                     3- در مصاحبه با مردم موارد فوق صدق كند.

 

 • زيج حياتي : 1- اطلاعات جمعيتي با جداول تفكيك گروههاي سني مطابقت كند .

                    2- اطلاعات مربوط به تعداد متولدين و متوفيان ثبت شده در دفاتر وقايع حياتي ، مراقبت ممتد اطفال،

                        واكسيناسيون و... مطابقت داشته باشد .

                    3- موارد اطلاعات جدول پوشش تنظيم خانواده با دفتر تنظيم خانواده يكسان باشد .

                    4- در مصاحبه با مردم موارد فوق صدق كند .

 

 • زيج سلامت : 1- اطلاعات جمعيتي با جداول تفكيك گروههاي سني مطابقت كند .

                      2- اطلاعات مربوط به تعداد متولدين و متوفيان ثبت شده در دفاتر وقايع حياتي ، مراقبت ممتد اطفال،

                        واكسيناسيون ، گردونه تغييرات جمعيتي و جدول شماره 17 و...مطابقت داشته باشد .

                      3- موارد اطلاعات جدول شماره 14 با دفتر تنظيم خانواده يكسان باشد .

                      4- اطلاعات پرونده بهداشتي مدرسه با جدول شماره 9 و 12 مطابقت داشته باشد .

                      5- اطلاعات تعداد اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع با جدول شماره 3 زيج مطابقت داشته باشد .

                            6- در مصاحبه با مردم موارد فوق صدق كند .

 

 

 • فرمهاي مراقبتي : 1- تاريخ مراقبتها دردفاترمراقبت ، فرمها ، كارتهاي واكسيناسيون و پايش رشد مطابقت داشته باشد .

                           2- در مصاحبه با مردم موارد فوق صدق كند .

 

 

 • دفاترمراقبتهاي بهداشتي:دفاترمراقبتهاي بهداشتي با اطلاعات فرمهاي مراقبتي وآمارماهيانه وجداول زيج يكنواخت باشد .

 

 

 • دفتر دارويي : 1- آمار موجودي و مصرفي داروها با دفتر دارويي يكسان باشد .

                      2- داروهاي ثبت شده در دفتر ثبت نام بيماران با دفتر دارويي مطابقت داشته باشد .

 

 

·         دفترپيگيري ومراقبت روزانه : دفاترمراقبتي ثبت نام بيماريها ، واكسيناسيون و پرونده هاي بهداشت محيط و ...

                                         با دفتر پيگيري و مراقبت روزانه همخواني داشته باشد .

 

·         فرمهاي گزارش دهي (آماري) : اطلاعات وآماردفاترمراقبتي ، فرمهاي مراقبتي وبررسي پرونده هاي بهداشت اماكن

                                          با فرمهاي گزارش دهي ( آماري ) مطابقت كند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مركز آموزش بهورزي شهرستان كبودراهنگ ، در سال 1370 تاسيس گرديده و تا پايان سال1389 در مجموع 13 دوره بهورز

( 138نفر ) و 8 دوره ماماروستا تربيت و فارغ التحصيل شده اند. مركز آموزش بهورزي در اين مدت بر اساس مجموعه مقررات و ضوابط

مندرج در آخرين آئين نامه بهورزي فعاليت نموده است .

 

  

دوره

دوره1

دوره2

دوره3

دوره4

دوره5

دوره6

دوره7

دوره8

دوره9

دوره10

دوره11

دوره12

دوره13

 

تعداد دانش آموزان

12

15

8

11

10

11

12

7

10

14

10

8

10

 

 

درحال حاضر :

 

·         آزمون كارو دانش بهورزي در خرداد ماه سال جاري برگزار مي گردد ، لذا متقاضيان مي توانند تا تاريخ 15/2/90 جهت ثبت نام

به مركز آموزش بهورزي مراجعه نمايند .  

نتیجه آزمون استخدام بهورز ( کتبی و مصاحبه )

1- روستای زین آباد                  لیلا گل اختر                                       پذیرفته شده اصلی

                                         زهرا رضایی                                      ذخیره

2-روستای باباخنجر                  معصومه همایی متهور                            پذیرفته شده اصلی

                                        مرضیه کریمی متهور                             ذخیره

3- روستای دستجرد                 زهرا فیض آبادی                                  پذیرفته شده اصلی

                                       مینا بیرامی                                         ذخیره

4-روستای دستجرد                  حمید مرادی پارسا                                پذیرفته شده اصلی

                                      روح اله حمزه خانی                               ذخیره

5- روستای امیرآباد                مجید قاسمی                                        پذیرفته شده اصلی

                                      بهمن مهرابی                                      ذخیره

6- روستای کوهین                 مجید کاظمی                                       پذیرفته شده اصلی

پنجشنبه 1/2/90   ساعت 9:30AM